VABILO: KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI

VABILO!

Praznovanje 25-letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije
20. in 21. oktober 2017, Lendava

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije nadaljuje praznovanje 25 – letnice delovanja. V oktobru, mesecu prostora, DKAS vabi zainteresirano javnost na strokovni posvet in priložnostno slavnostno akademijo v Lendavo, kjer se je organizirano delovanje društva tudi začelo.

Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje, strokovni posvet
(20.10.2017 od 10:00 do 14:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)

Strokovni posvet bo priložnost, da v letu, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala za mednarodno leto trajnostnega turizma in v času sprejemanja nove strategije turističnega razvoja – Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, spregovorimo o prostorskih razsežnostih razvoja turizma. Turistična dejavnost se zelo odkrito navezuje na prostorske danosti, na kulturne in naravne vrednote in zato postaja zelo resen razvojni dejavnik, zainteresiran za stanje v prostoru in za posege v prostor. Na posvetu bodo zato izpostavljena vprašanja o pomenu strateškega prostorskega načrtovanja in vzdržnega razvoja turistične dejavnosti, o konceptih so-upravljanja s krajino in posebej v zavarovanih območij narave in Nature 2000.

Med gosti bo Oliver Rathschüler, Ingenieurkonsulent für Landschaftsplanung freiland Umweltconsulting ZT GmbH; Wien – Graz, ki bo predstavil Upravljanje krajine za prostočasne in rekreativne dejavnosti – celostno upravljanje voda na primeru mejne reke Mure na avstrijskem Štajerskem / Avstriji / Landscape management for leisure and recreation- integrated water management at the example of River Mur in Styria/Austria.

Podroben program: Program – Praznovanje 25-letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije 20. in 21. oktober 2017, Lendava

Več o dogodku na spletni strani: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

Mura, © by Goran Šafarek