ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU VLADE – ODGOVOR

Pomurje, 11. 3. 2019 – Nevladne organizacije smo prejele odgovore na Odprto pismo vladi (24.1.2019) predsedniku vlade Marjanu Šarcu, v katerem smo zahtevale, da vlada izpolni zavezo iz koalicijskega sporazuma. Odgovore na zahteve nevladnih organizacij, na naše pismo »Zahtevamo, da se reko Muro trajno zaščiti in zaključi več kot 30 let bitke za reko Muro«, je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Poudariti gre, da je Mura kot izjemno območje narave prepoznana že zelo dolgo časa. Resna prizadevanja za ohranitev niso nova in že pred 20 leti je obstajala tudi politična volja. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP) določa obvezna republiška izhodišča, med katerimi je tudi krajinski park Mura (Slika 1).

V pozivu smo v kampanji Rešimo Muro! izpostavili sedem točk, ki bi omogočale trajno zaščito reke Mure. Zahtevamo:

1. da se izpolni zavezo iz koalicijskega sporazuma: “Zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili.” Reko Muro se zaščiti trajno v mandatu te vlade in ne samo preloži problem v mandat drugega ministra oz. Vlade.

Odgovor MOP: »Najprej je treba jasno napisati, da nobena vlada ne more za večno zavezati prihodnje vlade oz. državnega zbora, da ne sme ponovno odločati o nečem; to bi namreč bilo zoper načelu delitve oblasti in demokracije; preprosto v demokratični družbi nobena vlada nima pooblastil, da bi odvzela pravice odločanja naslednjim generacijam. V tem duhu se »bitka za Muro« (kot ste zapisali) oz. za naravo nikoli ne neha. Vsaka prihodnja generacija lahko še izboljša stvari.«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Naj najprej tudi mi jasno napišemo, da prizadevanje za tako osnovne pravice, kot sta ohranitev pitne vode in življenjskega okolja pomeni ohranjanje življenjskih pogojev prihodnjih generacij, ni in ne more biti v nasprotju z demokratičnimi načeli nobene družbe. Zato je naloga demokratično izvoljenih predstavnikov ljudstva prav to, da nam in prihodnjim rodovom odgovorno zagotavljate ohranjanje preživetvenih virov in vzdržni razvoj.
Od Vlade ne pričakujemo, ne zahtevamo, da bi odvzela pravice odločanja naslednjim generacijam. Dejstvo je, da vsaka vlada potrjuje tudi projekte, za katere že danes vemo, da bodo imeli vpliv na kvaliteto življenja bodočih generacij ter na ta način omejuje pravico odločanja bodočim generacijam. Od Vlade RS pričakujemo, da reko Muro skladno z zavezo iz Koalicijskega sporazuma zaščiti na enak način, kot so bila s strani preteklih vlad zavarovana mnoga druga območja narave v Republiki Sloveniji. Res je, da so pretekle vlade z zavarovanji mnogih območij v naši državi bodoče rodove zavezale k ohranjanju teh območij, ne moremo pa se strinjati, da so bile bodočim generacijam z zavarovanjem odvzete pravice odločanja. Naša zahteva po trajnem zavarovanju reke Mure temelji na sledečih členih Ustave RS. Le-ta v 70.a členu določa: »Vsakdo ima pravico do pitne vode.«, v 72. členu: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.« in v 73. členu: »Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.«.
Zahtevamo, da reka Mura postane zavarovano območje skladno z Zakonom o ohranjanju narave. Za zavarovanje obstajajo potrebni strokovni razlogi. Reka Mura ima več naravovarstvenih statusov: ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 in večje število naravnih vrednot. V skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) so določeni ukrepi varstva narave. 45. člen ZON določa ukrepe varstva naravnih vrednot, med katerimi je tudi ukrep zavarovanje. Ukrep zavarovanja se skladno z določili 32. in 33. člena ZON uporablja tudi za doseganje varstvenih ciljev ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000. Na območju reke Mure se nahajata dve območji Natura 2000 (POV in POO Mura) in eno ekološko pomembno območje (Mura – Radmožanci). 49. člen (zavarovanje) določa, da se naravne vrednote zavarujejo z aktom o zavarovanju naravne vrednote (v nadaljnjem besedilu: akt o zavarovanju), v katerem se določi med drugim tudi varstveni režim. Akt o zavarovanju naravne vrednote iz prvega odstavka tega člena sprejme vlada ali pristojni organ lokalne skupnosti. 51. člen določa omejitev dejavnosti ali rabe. Z aktom o zavarovanju in z aktom o začasnem zavarovanju se lahko omeji dejavnost ali raba v zvezi z naravno vrednoto ali nepremičnino na zavarovanem območju. 53. člen določa ustanovitev zavarovanih območij, ki se ustanovi z aktom o zavarovanju, ki tudi določa vrsto zavarovanega območja. Zavarovana območja in vplivna območja so sestavni del prostorskih državnih planov in prostorskih planov lokalnih skupnosti. Regionalni razvojni program Pomurja za obdobje 2014 do 2020 ima med ključnimi nalogami razglasitev krajinskega parka Mura. 55. člen določa kdo lahko ustanovi zavarovano območje, (tj. ustanovitelj). Poleg citirane velike naravovarstvene vrednosti območja reke Mure obstajajo tudi številni dejavniki ogrožanja, med njimi je najpomembnejši predvidena energetska izraba. Zato je zavarovanje območja nujno potreben in edini primeren ukrep varstva, ki bi obenem pomenil tudi izpolnitev zaveze iz Koalicijskega sporazuma te Vlade RS.

MOP: »Na MOP smo vladi predlagali zaustavitev postopka priprave DPN za HE Hrastje-Mota na Muri. Na osnutek gradiva za vlado smo prejeli zahteve za dopolnitev s strani Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance in Službe vlade za zakonodajo. Gradivo je v dopolnjevanju in bo ponovno poslano v medresorsko usklajevanje.«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Predlog za zaustavitev postopka priprave DPN za HE Hrastje-Mota je v obliki kot je zapisan v mnenju MOP, št. dok.: 35409-116/201-244 z dne 12. 2. 2019, nesprejemljiv zato se z vsebino mnenja ne strinjamo, kot je že bilo obrazloženo tekom dosedanjega postopka. Potrebno se je zavedati, da je okoljsko poročilo na katero smo DPRS podali pripombe pomanjkljivo, nismo pa bili seznanjeni z nobeno dopolnjeno verzijo. Poleg tega mnenja niso prejeli vsi stranski udeleženci v postopku CPVO. Nevladnim organizacijam, ki smo stranke v postopku je bila ponovno odvzeta možnost podajanja pripomb oz. pritožb na vsebino posredovanega mnenja. Od nevladnih organizacij, ki smo stranke v postopku, je pripombe posredoval le DPRS3 januarja 2017 in še to na zahtevo DPRS. DPRS je imel za pregled več kot 1000 strani dokumentacije le 6 dni! Vsebini mnenja MOP ostro nasprotujemo v več delih. Ključni razlog pa je, da investitorju omogoča pričetek postopka prevlade drugega javnega interesa na podlagi nedodelanega in nepopolnega Okoljskega poročila.
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, katero se sklicuje na oceno D okoljskega poročila, razumemo, da predstavlja podlago za ustavitev postopka priprave DPN, kar se naj izvede nemudoma in brez nepotrebnega špekuliranja, saj je sedanje stanje nespremenjeno že več kot leto dni. Prav tako zahtevamo, da se postopek jasno zaključi brez možnosti prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave!

MOP: »Ob tem je pomembno tudi poudariti, da se sedaj s pridobitvijo statusu Biosfernega območja Mura (UNESCO MAB; v nadaljevanju: BOM) zavezujemo k izvajanju ukrepov varstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti in takšnega družbeno-gospodarskega razvoja, ki ohranja te naravne značilnosti, z obnovo degradiranih habitatov pa se še dodatno izboljšuje funkcije tega območja tudi za varstvo pred poplavami, blaženjem podnebnih sprememb, zadrževanjem vode v pokrajini ipd. BOM tako združuje obstoječa pravila varstva in sprejete programe, kot je na primer Natura 2000 in obsega skoraj 29.000 ha ozemlja in vključuje 16 obmurskih občin. Posebni varstveni statusi v tem okviru nudijo osnovo za razvojne možnosti območja. Na ta način biosferno območje gradi in se razvija na naravnih in kulturnih vrednotah – na dediščini, ki je tukaj nastajala skozi stoletja v součinkovanju človeka in narave. Gre za povezovanje in lokalno partnerstvo, skupno promocijo in aktivno sodelovanje med varstvom in razvojem območja. Tako biosferna območja podpirajo in promovirajo biotsko raznovrstnost posameznega območja in trajnostni razvoj ter trajnostno rabo naravnih virov, ki na ta način ohranja naravno bogastvo.«

Obrazložitev kampanja Rešimo Muro!: K izvajanju ukrepov varstva območja reke Mure zavezuje Natura 2000 in ne status Biosfernega območja! Ta status namreč ne prinaša nobenih zakonodajnih novosti, ampak temelji izključno na obstoječih varstvenih ciljih in ukrepih: Natura 2000, Naravne vrednote in Ekološko pomembno bomočje. Biosferno območje je priznanje UNESCO in je svetovna blagovna znamka brez zakonodajne podlage. Četudi Biosfero prebivalci ob Muri pozdravljamo in se je veselimo, ker za nas predstavlja priložnost za gospodarski razvoj skladno z ohranjanjem narave, od vlade zahtevamo, da izpolni koalicijsko zavezo, ki pomeni zaščito reke Mure pred pozidanjem in uničenjem (zlasti s HE).

MOP: »Povedano drugače za našim proaktivnim delovanjem izpolnjujemo koalicijske zaveze za zaščito reke Mure, kolikor je zakonsko še mogoče v mandatu te vlade.«

Obrazložitev kampanja Rešimo Muro!: Glede na vse do zdaj našteto, ta navedba ne drži. Gre za izmikanje odgovornosti MOP in s tem tudi Vlade RS, ki se je v Koalicijskem sporazumu zavezala, da reko Muro zaščiti, pri tem pa se HE na Muri ne bo gradilo. Pričakujemo trajno zaščito reke Mure ter konec več kot 30 let bitke za reko Muro. V nasprotnem primeru je tako predvolilne obljube koalicijskih strank kot njihovo zavezo iz koalicijskega sporazuma treba razumeti kot zavajanje, njeno ne-izvajanje pa kot sprenevedanje in igračkanje z volilci, ki izhajamo iz konkretnih življenjskih potreb v našem okolju in si prizadevamo za osnovne življenjske pogoje, kot sta pitna voda in zdravo okolje v deprivilegirani regiji. Prav tako bo še bolj očitno, da je Vlada RS podlegla lobijem, ki so po umiku ministra Jureta Lebna, ki je začel z uresničevanji koalicijskih zavez, poskrbeli tudi za njihovo neuresničitev.

2. Da se zaveza iz koalicijskega sporazuma zapiše v Energetski koncept Slovenije (EKS), ki omogoča maksimalno izrabo rek v energetske namene. V EKS naj se Muro opredeli kot izključitveno območje; območje, v katerem HE ne bo možno graditi.

MOP: »Priprava EKS je sicer v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Vsekakor pa bomo na MOP vedno in povsod kjer je le mogoče vedno vztrajali pri tem, da se okoljsko pomembne zaveze iz koalicijskega sporazuma upoštevajo pri odločitvah oz. pripravi gradiv v vseh resorjih

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorno za pripravo Energetskega koncepta Slovenije, vendar je MOP odgovoren, da pove, kaj je v tem dokumentu sprejemljivo in kaj ne. EKS mora biti usklajen z vsemi sektorji. Torej, če je za nek sektor neka zadeva v tem dokumentu nesprejemljiva, ima ta sektor pravico in dolžnost zahtevati, da se ta zadeva spremeni, izbriše, dopolni itd., da je lahko dokument sprejemljiv. V nasprotnem primeru pa sektor, v tem primeru MOP, pač zavrne potrditev dokumenta, dokler ta ni usklajen z MOP. V tem primeru mora MOP zahtevati, da se v EKS vpiše, da je reka Mura izključitveno območje, območje, v katerem HE ne bo možno graditi in šele takrat soglaša z dokumentom. Pričakujemo in tudi zahtevamo, da boste kot odgovorno ministrstvo izčrpali vsa pravna in politična sredstva, da zaščitite reko Muro, saj je več kot dovolj strokovnih argumentov, ki so v postopkih presoje dokazali, da gradnje HE na Muri ni sprejemljiva. To je sedanja koalicija tudi prepoznala in kot takšno zapisala v Koalicijski sporazum, sedaj pa je čas da to tudi uresniči. Da si za to prebivalci ob Muri prizadevamo že več kot 30 let, pa vam povemo še enkrat s tem dopisom!

3. Da se energetsko izrabo reke Mure izbriše iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (ANOVE).

MOP: »Priprava Akcijskega načrta za obnovljive vire je prav tako v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Tako kot zapisano zgoraj, vztrajali bomo, da je okoljski glas slišan.«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Tako kot smo zapisali pod točko 2. Ne gre za »slišati vaš glas«, ampak za uresničitev zahteve strokovnjakov ter državljanov in sledenju vaši politični smeri in obljubi, da boste ukrepali in z razpoložljivimi instrumenti tudi zaščitili reko.

4. Da se razveljavi Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, ki predvideva gradnjo 8 HE na Muri. 

MOP: »Minister za okolje in prostor sledi zavezam iz koalicijske pogodbe glede zaščite reke Mure, zato smo na ministrstvu pripravili osnutek Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, ki je kot koncesijski akt podlaga za morebitno izvajanje vodne pravice za proizvodnjo električne energije na reki Muri, vendar pa koncesijska pogodba ni bila nikoli sklenjena. Navedeno gradivo je bilo že posredovano v javno oziroma medresorsko obravnavo, po zbranih pripombah pa bo ministrstvo gradivo predvidoma v treh tednih posredovalo v nadaljnjo proceduro v obravnavo Vladi Republike Slovenije.«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Zelo nas skrbi to neprestano podaljševanje medresorskega usklajevanja. Prvič smo bili o usklajevanju obveščeni 7. 2. 2019, da je Uredba v medresorski obravnavi, drugič smo bili obveščeni 28. 2. 2019. Sedaj nam z dopisom, ki smo ga prejeli 7. 3. 2019 ponovno pišete, da je predvideno gradivo v medresorski obravnavi. Na spletni strani Vlade RS4 pa piše: »Vsako zaprošeno ministrstvo in vladna služba mora dati svoje mnenje k pripravljenemu gradivu najpozneje v 14 dneh po njegovem prejemu.« ter »V skladu z 10. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14, v nadaljevanju: poslovnik) morajo biti vladna gradiva pred predložitvijo v vladno obravnavo usklajena z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo. Predlogi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade morajo biti vedno predhodno usklajeni z Ministrstvom za finance in Službo za zakonodajo. Torej so vsi resorji že imeli dovolj časa za podajo svojih pripomb, torej bi pristojno ministrstvo (MOP) zadevo že moralo posredovati na Vlado RS, kjer bi se osnutek Uredbe za prenehanje veljavnosti Uredbe o koncesiji za 8 HE na Muri potrdil, kot je to že predlagal minister Jure Leben in kot jasno izhaja iz zaveze Koalicijskega sporazuma.
Samo če po pridobitvi mnenj zaprošenih ministrstev in vladnih služb uskladitve ni mogoče doseči ali če predhodnega usklajevanja zaradi nujnosti postopka ni bilo mogoče izvesti, se lahko v obravnavo vladi predložijo tudi neusklajena gradiva.« Torej lahko sklepamo, da nas namerno zavajate in da ne delujete v skladu z zakonodajo.

5. Da se z negativno odločbo trajno zaustavi postopek CPVO za DPN za HE Hrastje – Mota.

MOP: »Zakon o varstvu okolja ne predvideva zaustavitve postopka CPVO na pobudo MOP ali javnosti. Na koncu tega postopka lahko izdamo odločbo, s katero zavrnemo okoljsko sprejemljivost DPN, to so pravne možnosti v okviru CPVO. Končno odločitev o prevladi ali nadaljevanju postopka DPN sprejme Vlada RS na podlagi gradiva, ki ga pripravi pripravljavec (v našem primeru DEM) v sodelovanju s pobudnikom (MZI).«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Zahtevamo, da zaključite postopek za izdajo negativne odločbe. Vlada pa zavrne možnost prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in izjeme po 4.7 členu vodne direktive. Zelo nas preseneča, da v prvem odgovoru navajate:
»Najprej je treba jasno napisati, da nobena vlada ne more za večno zavezati prihodnje vlade oz. državni zbor, da ne sme ponovno odločati o nečem; to bi namreč bilo zoper načela delitve oblasti in demokracije; preprosto v demokratični družbi nobena vlada nima pooblastil, da bi odvzela pravice odločanja naslednjim generacijam. V tem duhu se »bitka za Muro« (kot ste zapisali) oz. za naravo nikoli ne neha. Vsaka prihodnja generacija lahko še izboljša stvari.

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Hkrati pa prav s temi odgovori izkazujete, da Vlada lahko odloča v imenu uničevanja okolja bodočih generacij, ne pa možnosti zaščite, kar je prav v nasprotju s tem kar navajate v citiranem odstavku. Prihodnje generacije bodo imele možnost odločanja o svoji usodi le, če bo reka Mura zaščitena. S HE jim bomo zapečatili usodo, poslabšali življenjsko okolje in finančno breme reševanja okoljskih težav zaradi HE.

6. Da investitorju preprečite začetek postopka za DPN za HE Ceršak, ki ga je investitor napovedal v začetku leta 2019.

MOP: »MOP ni prejel pobude za pripravo DPN za HE Ceršak.«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: V kolikor prejmete pobudo za pripravo DPN za HE Ceršak ali za kakršnikoli drugi upravni postopek za posodobitev, nadgradnjo itd. obstoječe male HE Ceršak, zahtevamo, da nas nemudoma vključite v postopke: DPRS, Moja Mura in Muzej norosti, Trate.

7. Da se Muro zaščiti z aktom, v katerem bo zapisano, da gradnja HE na Muri ni možna. Regionalni razvojni program Pomurja za obdobje 2014-2020 namreč predvideva razglasitev krajinskega parka Mura, ki bi prinesel tudi zakonsko zaščito Mure in s tem bi reko Muro trajno zaščitili. Trenutno Mura ni zaščitena, ampak samo varovana z območjem Natura 2000.

MOP: »Tudi v primeru krajinskega parka take prepovedi niso možne oz. bi bile verjetno neskladne z zakonom. Zakon o ohranjanju narave predvideva možnost postopka prevlade javne koristi tudi za zavarovana območja, ne le za območja Natura 2000. ZUREP-2 pa določa, da je postopek prevlade javne koristi treba izvesti, kadar ni mogoče najti izvedljive variante in gre za nujne razloge uresničevanja javne koristi, določene z zakonom ali drugim državnim razvojnim ali varstvenim aktom.«

Obrazložitev kampanje Rešimo Muro!: Tako kot ste navedli pod 5. točko Vlada lahko odloči v imenu ljudi in ohranitve reke Mure. Pod prvo točko pa smo vam utemeljili primernost in ustreznost ukrepa varstva narave t. i. zavarovanja za območje reke Mure. V primeru zavarovanja območja se torej pripravi akt o zavarovanju, ki določa varstveni režim, kjer se zapiše tudi, da na reki Muri ni možno graditi hidroelektrarn. Podobni varstveni režimo so že desetletja vpisani v nekatere akte o zavarovanju drugih slovenskih rek (npr. zgornja Savinja, zgornja Soča), zato so te reke še danes prostotekoče. Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki5 v 3. členu določa: »Na zavarovanem območju je prepovedana gradnja in rekonstrukcija vodnogospodarskih objektov ali naprav ter gradnja in rekonstrukcija drugih objektov in naprav, ki lahko vplivajo na spremembo vodnega režima ali kakovost vode.
Iz vašega odgovora in vseh dosedanjih ravnanj, izjema je pobuda ministra Jureta Lebna, kakor tudi vaši predhodniki zasledujete interes energetikov. Predvidevali smo, da boste kot novi politični akterji instrumente moči in znanja uporabili v prid stroki in prizadevanja državljanov, da zaščitijo in trajno ohranjajo vire pitne vode in zdravega okolja.

MOP: »Na ministrstvu smo večkrat poudarili, da bomo delovali v dobrobit reke Mure in tega zaščitenega območja. Minister Jure Leben je tako povedal, da prav zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo in v medresorsko usklajevanje podal tudi predlog, da se zaustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na reki Muri. Zavedamo se namreč, da je Mura vir in osrednja povezovalna nit življenja v obmurski pokrajini. Z ustanovitvijo novega Biosfernega območja Mura in formalno podelitvijo se je tako pravo delo za razvoj tega območja šele pričelo.«

 

Žal sporočamo, da MOP ni naredil vsega, kar je v njegovi moči v skladu z Zakonom o ohranjanju narave. Z odgovori MOP se ne moremo strinjati ter še naprej vztrajamo in zahtevamo, da se reko Muro zaščiti, ter da MOP in Vlada RS izpolnita zaveze iz Koalicijskega sporazuma. Iz vaših odgovorov slutimo politično izmikanje in oddaljevanje od odločitve, ki jo je sprejel minister Jure Leben in s tem naredil zgodovinski korak v prizadevanjih za ohranjanje prostotekoče reke Mure. V tako kompleksni in dolgotrajni zadevi, kot je reševanje Mure od novih političnih akterjev in nove vlade pričakujemo transparentnost, jasnost in tudi posluh za prizadevanja državljanov, ki nam je mar za skupno dobro današnjih in prihodnjih rodov! Sporočamo vam tudi, da se prizadevanja za preprečevanje gradnje HE na Muri z vašim pristankom na odhod ministra Lebna ne bodo zmanjšala. Ljudje, ki živimo ob Muri, se že vsaj 30 let zavedamo, kako zelo pomembna je za naš prostor. Na vas pa je, ali boste prisluhnili ozkim interesom energetikov in jim zagotavljali pogoje za projekte, ki so nesprejemljivi ali pa boste z razpoložljivimi političnimi instrumenti zasledovali strokovne argumente in voljo državljanov, ki so tveganjem neposredno izpostavljeni – kakor ste na koncu prepoznali in se zavezali v Koalicijskem sporazumu, po uresničitvi katerega se bo na koncu presojala uspešnost dela sedanje Vlade RS in pa podeljeno zaupanje!

Kampanja Rešimo Muro!

Andreja Slameršek, predsednica DPRS
dr. Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti, Trate
Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura

Pismo vladi iz 24.1.2019 PDF