MOP VLOŽIL PREDLOG ZA USTAVITEV POSTOPKA HE HRASTJE-MOTA NA MURI!

Ljubljana, 28.5.2019Na spletni strani Vlade RS je med vladnimi gradivi objavljen Predlog sklepa o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vlada RS bo zasedala v četrtek, 30. maja.

Iz vsebine predloga sklepa:

Vlada Republike Slovenije odloči, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri ustavi.

Vlada Republike Slovenije ugotovi, da delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za območje Hrastje-Mota preneha delovati.

Kot potencialna lokacija pregradnega objekta HE so bile primerjane tri variante, ki so se med seboj razlikovale glede na lokacijo zajezitve oziroma pregradnega objekta in število elektrarn. Dve varianti sta predvidevali eno hidroelektrarno na dveh potencialnih lokacijah, tretja varianta pa dve manjši hidroelektrarni. Vse primerjane hidroelektrarne so pretočnega tipa moči do 55 MW, prostornine akumulacij pa približno 4 milijone m3. V zaključku študija variant povzema, da v primeru katerekoli od obravnavanih variant ne bo možno doseči dobrega ekološkega stanja površinske vode in ne bo možno preprečiti poslabšanja njenega ekološkega stanja. Prav tako ne bo možno doseči varstvenih ciljev z vidika varstva narave, zato so vse variante z okoljskega vidika ocenjene kot manj primerne.

V juliju 2018 je UNESCO v okviru programa Človek in biosfera, na predlog Slovenije razglasil območje Mura v Republiki Sloveniji za biosferno območje Mura, kar pomeni, da je postalo del svetovne mreže biosfernih območij. Cilj območja je tako ohranjanje narave in značilnosti ter trajnostni razvoj. Stranki v postopku celovite presoje vplivov na okolje Društvo za proučevanje rib Slovenije in Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri-Moja Mura, opozarjata na vplive na reko Muro, ki sodi s svojimi pritoki med biotsko najbogatejša območja v Sloveniji in v Evropi ter predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, tudi takšne, ki živijo samo na območju reke Mure. Opozarjata tudi na negativne vplive na evropsko ekološko omrežje Naturo 2000 ter vrste in habitatne tipe. Mednarodne nevladne organizacije, kot so Drava Federation in WWF menijo, da je treba ohraniti še edino ohranjeno dolinsko reko v Sloveniji in pozivajo k mednarodnemu postopku.

Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom št. 35009-2/2011 MOP/148/10921-03 z dne 28.1.2019 pozvalo DEM, da poda argumentirana dokazila o finančnih sredstvih, vloženih v pripravo državnega prostorskega načrta. Z dopisom z dne 4. 2. 2019 je DEM posredoval informacije z dokazili. Za pripravo 51 strokovnih podlag (geodetske meritve, študije, investicijski inženiring) so porabile 2.752.947, 65 €, za izvajanje 59 komunikacijskih aktivnosti 1.675.910,17€, za 64 dodatnih meritev, svetovanj, analizo smernic, inventarizacije, kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov, analize stanja, transport plavin in hidromorfološko dinamiko, meritve profilov, analizo zgodovinskih podatkov in druge študije pa 4.818.287,78 €.
Sklep o pripravi DPN je, poleg ciljev za zagotavljanje energije iz obnovljivih virov, določal tudi druge cilje oziroma ukrepe, kot so sanacija dna struge, regulacija podzemne vode in protipoplavni ukrepi. Ocenjujemo, da bi za te vodnogospodarske ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izvesti tudi v primeru, da HE Hrastje-Mota na Muri ne bi bila zgrajena, bilo potrebno nameniti največ 18 milijonov evrov, oziroma, da izvedba teh ureditev ne dosega stroškov, ki bi nastali, če bi bili isti cilji doseženi v okviru izgradnje hidroelektrarne.

Screenshot: www.gov.si, Gradiva v obravnavi