ZAČENJA SE NAJOBSEŽNEJŠA OŽIVITEV MURE DOSLEJ

Maribor/Murska Sobota, 2.8.2020 – S projektom Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri ali Natura Mura se začenja obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Nature 2000 ob tej reki. Oživitev struge, obnova njenih rečnih rokavov in mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov je najobsežnejša oživitev Mure doslej in bo trajala do decembra 2023.

V projektu bodo obnovili rečne rokave, na posameznih mestih strugo Mure, dve mrtvici in poplavne gozdove. Interpretacijski poligoni bodo v Benici, na Razkrižju, Otoku ljubezni v Ižakovcih, v Krog in Črncih, učne poti na Moti, na Bobrih, v Radencih in Lisjakovi strugi, informacijski centri pa na Sladkem Vrhu, v Veržeju in Veliki Polani.

Pripravo in vodenje projekta, ki poleg naravovarstvenih ciljev zasleduje tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico, usklajuje Zavod RS za varstvo narave, vanj je vključenih tudi 13 pomurskih občin.

Kot poudarjajo na zavodu, nameravajo z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi oplemenitili turistično ponudbo za domačine in turiste, odprla pa se bodo tudi nova delovna mesta.

Projekt je pred dnevi podprla vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vreden je okoli 4,6 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 3,6 milijona evrov.

Na Zavodu RS za varstvo narave projekt na kratko predstavljajo tako:

  • projekt je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije;
  • obdobje izvajanja projekta je od 1.03.2020 do 30.11.2023;
  • vrednost projekta je 4.571.854,99 €;
  • temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000 Mura in UNESCO Biosfernega območja Mura;
  • prijavitelj projekta je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), ki tudi vodi in koordinira projekt, projektni partnerji so Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG), Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota (RCMS);
  • v projekt je vključenih 13 pomurski občin, projekt pa vpliva na nova delovna mesta v regiji in izboljšuje kakovost življenjskega okolja lokalnih prebivalcev, ocenjujemo, da se bo povečala tudi turistična privlačnost pomurske pokrajine;
  • na območju Natura 2000 Mura so habitati in večina kvalifikacijskih vrst v slabem ohranitvenem stanju, ki bi se brez ustreznega ukrepanja še slabšali, zato projekt naslavlja ključne grožnje doseganju varstvenih ciljev: spremenjene hidro-morfološke razmere (poglabljanje rečne struge, izsuševanje stranskih rokavov, mrtvic, poplavnih gozdov in mokrotnih travišč, kar ima negativne posledice na ekosistemske storitve, kot so zagotavljanje pitne vode, lesa, hrane), intenzifikacija in opuščanje kmetovanja (mokrotni ekstenzivni travniki so se zaradi upada podtalnice osušili, travniške površine spreminjajo v njive, del ekstenzivnih travnikov se spreminja v visokoprodukcijska intenzivna travišča ali se zaraščajo), slabo stanje poplavnih in močvirnih gozdov na poplavnem območju reke Mure (zaradi upada podtalnice in zaustavljenih procesov naravne rečne dinamike se sušijo rastišča, stanje slabšajo tudi tujerodno invazivne rastlinske vrste);
  • projekt naslavlja tri ciljne kvalifikacijske Natura 2000 habitatne tipe (Nižinski ekstenzivno gojeni travniki HT 6510, Obrečna vrbovje, jelševja in jesenovja HT91E0*, Obrečno hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi HT 91F0) in 12 ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 živalskih vrst (kačji potočnik, dristavični spreletavec, panonski pupek, veliki pupek, hribski urh, ovratniški plavač, škrlatni kukuj, nižinski urh, bober, vidra, močvirski krešič, srednji detel);
  • skozi aktivnosti projekta bo z obnovo izboljšano stanje ekstenzivnih travišč, obnovljeni bodo rečni rokavi, na posameznih lokacijah bo obnovljena struga reke Mure, obnovljeni bosta dve mrtvici ter poplavni gozdovi;
  • projektne aktivnosti bodo namenjene interpretaciji in s tem informiranju širše javnosti o pomenu naravnih rečnih procesov, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravne dediščine s pomočjo z interpretacijskih poligonov (Benica, Razkrižje, Otok ljubezni v Ižakovcih, Krog, Črnci) in učnih poti (Mota, Bobri, Radenci, Lisjakova struga, in informacijskimi centri Sladki vrh, Veržej in Velika Polana).

Več: https://zrsvn-varstvonarave.si/reka-mura-bo-v-projektu-natura-mura-dozivela-najobseznejso-revitalizacijo-doslej/