AKUTNA OGROŽENOST PITNE VODE – ODPADNI MATERIAL KOMPOSTARNE CERŠAK

V Zvezi društev Moja Mura že dalj časa opozarjamo na pretečo nevarnost ogrožanja oskrbe s pitno vodo s strani kompostarne v Ceršaku na otoku na Muri. Gre namreč po uradnih podatkih za 100.000 ton odloženega materiala (po neuradnih podatkih pa za dvakrat toliko), ki bo v primeru visokih voda reke Mure odplavljen in odložen na prispevnih območjih reke Mure. Odložen bo po ceršaški in apaški ravnici, ki imata status vodovarstvenih območij in sta kompostarni najbližji, ter na več vodovarstvenih območij nižje ob Muri. V zvezi društev Moja Mura smo zato izredno zaskrbljeni in javno opozarjamo – zlasti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, na veliko nevarnost onesnaženja vodovarstvenih območij in posledično tudi vodnih virov. Zahtevamo ukrepanje!

Na otoku odložen material vsebuje več vrst odpadkov, predvsem odpadna rastlinska tkiva, živalske iztrebke, gnoj in urin, pa tudi odpadke v gozdarstvu, mulje pri čiščenju odpadne vode, komunalno blato iz čistilnih naprav, mulji od tiskarskih barv, lubje, žagovina, biorazgradljive odpadke, odpadke iz živilskih trgov in ostalo.

Material kompostarne je deponiran prosto na otoku sredi Mure v obliki nasipa, brez kakršnekoli protipoplavne zaščite in ker območje otoka velja po javno dostopnih informacijah za poplavno območje, ki ga poplavijo že 10. letne vode, predstavlja resno grožnjo onesnaženju večjih razsežnosti.

Kot je znano iz več študij, pretoki Mure skozi leta izjemno nihajo. Pojavljajo se izredno nizke vode, kot smo jim priča to poletje in jesen, ko Mura teče le z okoli 50 m3/s in visoki ekstremi s 1000m3/s in več, kot sta primera iz leta 1827 in 1938 in zadnji leta 2005. Zaradi teh znanih dejstev in zavedanja, da je samo vprašanje časa, kdaj sledijo naslednje ekstremno visoke vode, je v teku več državnih projektov, ki bodo Muri dali prostor za razlivanje, drugod, kjer je potrebno, pa se izvajajo protipoplavni ukrepi. Tako je jasno tudi, da je samo vprašanje časa kdaj – in ne če bo Mura poplavila območje kompostarne.

V Zvezi društev Moja Mura smo zato izredno zaskrbljeni in javno opozarjamo na pretečo nevarnost onesnaženja vodovarstvenih območij in posledično tudi vodnih virov. Gre za 28 vodnjakov, ki oskrbujejo vodovodni krak C na apaškem polju in črpališče vode v Ceršaku, ki se nahaja v neposredni bližini kompostarne. Ob tem je še posebej nerazumljivo
ravnanje oziroma ignoranca države, saj je bila težava s pitno vodo na apaškem polju rešena šele in prav z izgradnjo vodovodnega sistema C, sedaj pa se ta vir iz malomarnosti ogroža.

Da je problematika akutna potrjuje tudi dopis, ki smo ga prejeli v vednost s strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o. To podjetje je kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavec vodnih virov, ki ležijo ob Muri (Podgrad, Segovci, Vratja vas in Mota) konec novembra posvarilo Ministrstvo za okolje in prostor pred možnostjo negativnih posledic na vire pitne vode s strani kompostarne Ceršak – tako na možnost odplavljanja snovi iz kompostarne in iz odlagališč ob kompostarni v primeru povečanih vodostajev oziroma na izcejanja izcednih vod v reko Muro, sredi katere na otoku leži kompostarna. Podjetje je ministrstvo pozvalo k ukrepanju, da se prepreči morebitno onesnaženje reke Mure in s tem onesnaženje vodnih virov lociranih ob reki Muri.

Še posebej zaskrbljujoče je, da gre ob tem za ogrožanje tako imenovane kritične infrastrukture, med katero spadajo tudi vodooskrbni sistemi. Gre za sisteme, ki so za državo strateško pomembni in jih zato potrebno posebej varovati. Po naših informacijah prav tako ni izdelanih intervencijskih ukrepov v primeru nastanka omenjenega onesnaženja, kot tudi ne alternative za vodooskrbo. Zato smo v teh dneh že zaprosili Agencijo RS za okolje (ARSO) za pojasnila glede ukrepanja.

V Zvezi društev Moja Mura smo zato izredno zaskrbljeni in javno opozarjamo na pretečo nevarnost onesnaženja vodovarstvenih območij in posledično tudi vodnih virov.

Vse bolj akutno stanje je nerazumljivo še toliko bolj, ker država, isto ministrstvo, pripravlja več projektov revitalizacije reke Mure, ki bi naj izboljšali ekološko stanje. Hkrati pa se s še vedno obratujočo kompostarno na otoku na Muri ne ogroža samo oskrbe s pitno vodo, pač pa je takšno ravnanje tudi z vsemi predpisi in zakoni glede varovanja okolja, v
nasprotju z zakonom o vodah, krši se več evropskih direktiv in nenazadnje tudi ustavo v 72. členu (pravica do zdravega življenjskega okolja) prebivalcev Ceršaka, ki so smradu in muham izpostavljeni že sedaj!